privacyverklaring

Zwaantjes Sieraden, gevestigd aan Hoefijzer 94 1689VE Zwaag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Hoefijzer 94
1689VE Zwaag

telefoon : 0642997972
e-mail : info@zwaantjes-sieraden.nl
kvk nummer : 80321240
btw nummer : NL003422238B50
IBAN : NL82RABO0358590604
BIC : RABONL2U

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zwaantjes Sieraden verwerkt de volgende persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt voor het gebruik van onze diensten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 0642997972 of info@zwaantjes-sieraden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zwaantjes Sieraden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Zwaantjes Sieraden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zwaantjes Sieraden neemt nimmer op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zwaantjes Sieraden) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zwaantjes Sieraden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Belasting technische informatie: 7 jaar
persoonsgegevens bankrekening nummer, naam en adres: Tot de eventuele garantie periode is verlopen of, indien U een account maakt, tot U deze sluit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zwaantjes Sieraden verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit duidelijk nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zwaantjes Sieraden gebruikt 1 functioneel cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Het koekje is noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zwaantjes sieraden gebruikt Local Storage. Local Storage is een technologie waarme informatie in uw webbrowser kan worden bewaard. Uw bestelling blijft in local storage tot U aangeeft te willen betalen. Zwaantjes sieraden is dan ook niet bekend met de inhoud van uw winkelwagen.

Als U de browser cookies uit zet is het (waarschijnlijk) niet langer mogelijk om te betalen.
Als U local storage uit zet kunt U (waarschijnlijk) geen sieraden aan uw bestelling toevoegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zwaantjes Sieraden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zwaantjes-sieraden.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Zwaantjes Sieraden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zwaantjes Sieraden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddelijk contact op via 0642997972 of info@zwaantjes-sieraden.nl

« terug naar zwaantjes sieraden!